Zoeken
Sitemap Mijn profiel Contact Fr
 

Er zijn op het ogenblik
 bezoekers


 

 

Het contract: verplichte vermeldingen en bijlagen

De wet Breyne beoogt een volledige en correcte informatieverstrekking aan de toekomstige eigenaar. Ten einde de kandidaat-verwerver toe te laten met kennis van zaken verbintenissen aan te gaan worden in de wet een aantal bepalingen opgesomd die verplichtend in de overeenkomst of in de belofte voor zulke overeenkomst moeten worden opgenomen.

Aldus dient het contract, of de contractbelofte, verplichtend volgende bepalingen te bevatten:

 1. de vermelding van de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen;
   
 2. de vermelding ofwel van de uitgiftedatum en de voorwaarden van de bouwvergunning ofwel dat de overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een bouwvergunning;
  In dit laatste geval moet de aanvrager van de vergunning zich er in de overeenkomst toe verbinden om zijn medecontractant, binnen de maand na ontvangst van de kennisgeving van de bouwvergunning, in het bezit te stellen van een voor eensluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan.
   
 3. de vermelding of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering;
  In het bevestigende geval moeten tevens het minimumbedrag en de door de klant gewenste voorwaarden van de financiering worden vermeld.
  De opschortende voorwaarde moet noodzakelijkerwijze vervuld zijn binnen een termijn van drie maanden vanaf de ondertekening van de overeenkomst, zoniet zal de overeenkomst geen uitwerking kunnen krijgen.
  In dit verband dient er op te worden gewezen dat de kandidaat-koper of -opdrachtgever die een overeenkomst aangaat onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering zich ertoe verbindt de nodige inspanningen te doen om deze financiering te bekomen. Wanneer hij de realisatie van de voorwaarde door nalatigheid heeft verhinderd zal de medecontractant de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding kunnen vragen.
   
 4. een nauwkeurige beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst;
   
 5. een bijlage met de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken;
  Deze documenten dienen ondertekend zijn door een architect en moeten uitdrukkelijk vermelden op welke wijze en met welke materialen de werken zullen worden uitgevoerd en, eventueel, onder welke voorwaarden van deze specificaties kan worden afgeweken.
  Indien het een appartement betreft, dient daarenboven een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van medeëigendom worden bijgevoegd.
  Het ontbreken van deze bijlagen aan de authentieke akte kan worden gedekt door een in de akte opgenomen verklaring van de notaris dat deze documenten in het bezit zijn van de partijen.
   
 6. de vermelding van de totale prijs van het huis of appartement (in voorkomend geval de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken), de betalingswijze en (desgevallend) de mogelijkheid van een prijsherziening;
  De prijs moet alle werken omvatten die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid.
   
 7. de vermelding van het bestaan van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en het meedelen van de basisvoorwaarden ervan als bijlage aan de overeenkomst;
  De aannemer moet geenszins als schatter fungeren, maar is er enkel toe gehouden een basisdocumentatie aan de klant te overhandigen zoals bijvoorbeeld deze die hem door de gewestelijke overheden of zijn beroepsorganisatie ter beschikking wordt gesteld.
   
 8. de vermelding van de aanvangsdatum der werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering;
  De schadevergoeding wegens vertraging moet minstens overeenstemmen met een normale huurprijs van het afgewerkte goed.
   
 9. een bepaling over de wijze waarop de oplevering zal gebeuren;
   
 10. de uitdrukkelijke vermelding, in een afzonderlijk lid en in andere en vette lettertekens, van de mogelijkheid voor de koper of opdrachtgever om de nietigheid van de overeenkomst of van een met de wet strijdig beding in te roepen in geval van niet-nakoming van de bepalingen van de artikelen 7 (verplichte vermeldingen) en 12 (financiële waarborg) van de wet. Daarenboven moet de tekst van deze twee artikelen integraal in de overeenkomst worden opgenomen;
   
 11. de erkenning van de partijen dat zij sedert vijfien dagen kennis hebben van de bovenvermelde gegevens en stukken.
   

Sanctie: het ontbreken van bovenvermelde verplichte vermeldingen of bijlagen wordt gesanctioneerd met de nietigheid van de overeenkomst of van het strijdig beding. De nietigheid moet door de koper of opdrachtgever worden ingeroepen vóór het verlijden van de authentieke akte of, wanneer het een aannemingsovereenkomst betreft, vóór de voorlopige oplevering.

In dit verband moet worden gewezen op de controleopdracht van de notaris bij verkoopovereenkomsten. Indien een authentieke akte wordt verleden dient deze immers te vermelden dat de bepalingen van de artikelen 7 en 12 werden nageleefd. Wanneer de notaris vaststelt dat de overeenkomst de voorschriften van de betreffende artikelen niet naleeft moet hij weigeren de akte te verlijden.

Confederatie Bouw aannemingscontract

Bouwbedrijven die aangesloten zijn bij de Confederatie Bouw zijn in het bezit van een standaard aannemingscontract volgens de wet Breyne. Vraag er naar bij uw aannemer !

Om te controleren of uw aannemer aangesloten is bij de Confederatie Bouw: gebruik de zoekmodule

Voor leden: download het aannemingscontract (wet Breyne)